Strona główna Tworzenie plakatu Często zadawane pytania

Warunki handlowe

 

Regulamin określa i określa prawa i obowiązki sprzedającego, którym jest Petr Javořík z siedzibą Varšavská 715/36, 120 00 Praga 2, ID: 76018334 (dalej zwany „Sprzedawcą”).

 

1. Postanowienia wstępne

Stosunki prawne uczestników podczas zakupu towarów (zwanych dalej „towarami”) przez osobę trzecią (dalej zwaną „Kupującym”) z oferty Sprzedawcy na stronie internetowej małewspomnienia.pl (dalej zwanej „Kupującym”) jako „eshop”) podlegają prawu Republiki Czeskiej, w szczególności ustawie nr 89/2012 Dz.U., kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „OZ”), niniejszym regulaminem (dalej zwanym dalej „OP”), a jeśli Kupujący jest konsumentem, także ustawa nr 634/1992 Sb. w sprawie ochrony konsumentów. 


 

2. Informacje o towarach i cenach

 

Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz ich główne cechy, podane są w konfiguratorze, który stanowi integralną część formularza zamówienia oraz formularza zamówienia. Ceny towarów podane są z podatkiem VAT. Ceny produktów obowiązują w czasie ich wyświetlania w sklepie internetowym. Niniejsze warunki nie wykluczają negocjacji umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

2.2. Cena zakupu towaru ustalana jest według aktualnego cennika Sprzedawcy w wysokości podanej przy danym towarze w dniu zakupu przez Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cennika. Zmiana cennika obowiązuje od momentu opublikowania go na serwerze małewspomnienia.pl w ramach formularza zamówienia.

2.3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że towar jest dostarczany bez dodatkowych akcesoriów (drewniana, plastikowa lub sklana rama). Szczególnym rodzajem towarów są bony upominkowe, które są dostępne w sprzedaży odrzewną elektroniką - za elektroniczną. 

 

3. Zamówienie towaru i zawarcie umowy kupna-sprzedaży

3.1. Kupujący uprawniony jest do złożenia zamówienia wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zamówienia oraz konfigurator służący do specyfikacji towaru. Zamówienie złożone przez Kupującego wiąże Kupującego przez okres 7 dni. Przed wysłaniem (wprowadzeniem) wiążącego zamówienia Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany wszystkich danych, które podał w zamówieniu, jak również możliwość anulowania całego zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedawcy za pomocą polecenia „Zamawiam i płacę” w ramach e-sklepu. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pokrywa sam kupujący.

3.2. Zamówienie jest propozycją Kupującego zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Umowa zostaje zawarta, jeżeli Sprzedawca przyjmie zamówienie w okresie jego obowiązywania. Akceptacja dokonywana jest przez Sprzedawcę drogą elektroniczną poprzez przesłanie na adres e-mail Kupującego wiadomości e-mail zawierającej jednoznaczną informację o przyjęciu złożonej przez Kupującego propozycji zawarcia umowy i/lub poprzez potwierdzenie zamówienia, określone w zamówieniu formularz. Kupujący ma również prawo do jednostronnego anulowania wiążącego zamówienia w dowolnym momencie przed przyjęciem zamówienia przez Sprzedawcę. 

 

3.3. Zawarta umowa może zostać zmieniona lub anulowana wyłącznie za obopólną zgodą obu stron, z przyczyn i w sposób określony przez prawo lub niniejsze PO. Wyjątek stanowi pkt. 5.3, gdy Kupujący nie opłaci zamówienia w terminie 7 dni od daty zakupu.

3.4. Jeżeli Sprzedający nie przyjmie zamówienia w terminie jego związania lub przed jego anulowaniem przez Kupującego, umowa nie zostaje zawarta. Sprzedawca nie jest już zobowiązany do przyjęcia zamówienia.

3.5. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku ojczystym.

3.6. W przypadku oczywistego błędu technicznego ze strony sprzedającego przy podaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub w trakcie składania zamówienia, sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru kupującemu w tym wyraźnie błędną cenę, nawet jeśli kupującemu wysłano automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami. Sprzedający bez zbędnej zwłoki informuje Kupującego o błędzie i przesyła Kupującemu poprawioną ofertę na jego adres e-mail. Zmieniona oferta jest traktowana jako nowy projekt umowy kupna-sprzedaży, a umowa kupna-sprzedaży w takim przypadku zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przyjęcia przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.

4. Warunki płatności i dostawa towaru

4.1. Kupujący może zapłacić cenę towaru wyłącznie za pośrednictwem bramki płatniczej lub przelewu bankowego. Sprzedający nie wymaga od kupującego wpłaty zaliczki ani innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towaru nie stanowi kaucji.

4.2. Towar dostarczany jest do Kupującego pod adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Sprzedający w trakcie realizacji złożonego zamówienia. 
 

4.3. Odbierając towar od przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszalności opakowania towaru, aw przypadku jakichkolwiek wad do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Sprzedający wystawia kupującemu dokument podatkowy - fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mail Kupującego.

4.4. Własność towaru i niebezpieczeństwo jego uszkodzenia przechodzi na Kupującego będącego konsumentem z chwilą wydania mu towaru/pracy lub gdy Kupujący zezwoli Sprzedającemu na rozporządzanie nią. Wydanie towaru/pracy lub umożliwienie jej rozporządzania spełnia obowiązek Sprzedawcy wydania rzeczy/wykonania pracy/świadczenia usługi Kupującemu będącemu konsumentem. W przypadku Kupującego będącego przedsiębiorcą, Sprzedający wypełnia obowiązek wydania towaru/wykonania pracy/świadczenia usługi poprzez umożliwienie rozporządzania towarem lub przekazanie go pierwszemu przewoźnikowi do przewozu za Kupującego, jeżeli umożliwia mu wykonywanie uprawnień wynikających z umowy przewozu wobec przewoźnika; jednocześnie przechodzi na takiego Kupującego również prawo własności towaru/części/wyniku świadczenia oraz niebezpieczeństwo ich uszkodzenia.

4.5. O ile umowa nie stanowi inaczej, Sprzedający zobowiązuje się do wysłania towaru do Kupującego, wykonania pracy lub wykonania usługi w ciągu 10 dni roboczych po zapłaceniu ceny. W wyjątkowych przypadkach czas wysyłki może ulec wydłużeniu.

5. Odstąpienie od umowy

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zawiera umowę na dostawę towarów lub pracę, która została zmodyfikowana zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby. Zgodnie z § 1837 Kodeksu Cywilnego Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 

5.2. Zgodnie z § 1837 Kodeksu Cywilnego kupujący nie może odstąpić od umowy między innymi:

5.3. Sprzedawca może odstąpić od umowy, jeżeli Kupujący nie opłacił zamówienia w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W takim przypadku zamówienie zostaje anulowane. W przypadku anulowania zamówienia Sprzedający nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Kupującego. 


 

6. Gwarancja

 

6.1. Sprzedawca udziela Kupującemu 24-miesięcznej gwarancji na jakość towarów/dzieł zakupionych za pośrednictwem e-sklepu. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą odbioru towaru przez Kupującego. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych.

 

7. Dostawa i komunikacja

7.1. Strony umowy mogą przekazywać sobie wszelką korespondencję pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kupujący doręcza Sprzedawcy korespondencję na adres e-mail wskazany w niniejszym regulaminie. Sprzedający doręcza kupującemu korespondencję na adres e-mail podany w zamówieniu.

 

8. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

8.1. Wszelkie spory wynikające z umowy będą rozstrzygane wyłącznie zgodnie z prawem Republiki Czeskiej i będą rozstrzygane przez właściwe sądy Republiki Czeskiej.

Ewentualne spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mogą być również rozstrzygane na drodze pozasądowej. W takim przypadku Kupujący-konsument może skontaktować się z podmiotem pozasądowego rozstrzygania sporów, którym jest np. Czeska Inspekcja Handlowa – https://ec.europa.eu/. W przypadku osiągnięcia pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, sprzedawca zaleca, aby Kupujący najpierw skontaktował się ze sprzedawcą w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji.

8.2. Kupujący może również skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. Slevové kódy

 

9.1. Kody rabatowe są ważne przez 1 rok. Po upływie terminu kody rabatowe przestaną obowiązywać. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zakończenia lub przedłużenia ważności kodów rabatowych w dowolnym momencie.

9.2. Kody rabatowe naliczane są do ceny zawierającej podatek VAT.

9.3. Kody rabatowe mogą mieć procentową lub bezwzględną wartość rabatu. O wysokości rabatu Klient przekona się w koszyku po wpisaniu prawidłowego kodu rabatowego.

9.4. Kody rabatowe mogą wymagać minimalnej wartości zakupu. Klient jest informowany o tym warunku podczas stosowania kodu rabatowego.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1. Wszelkie ustalenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym podlegają porządkowi prawnemu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna-sprzedaży zawiera element międzynarodowy, wówczas strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to praw konsumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10.2. W stosunku do Kupującego Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego. Umowa kupna wraz z regulaminem jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

10.3. Treść niniejszego regulaminu może być dowolnie zmieniana lub uzupełniana przez Sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.


 

Niniejsze warunki wchodzą w życie 1 sierpnia 2023